Uwaga! Ze względu na bardzo słaby zasięg prosimy dzwonić na numer telefonu 34 313 60 15.

 

 

 

Dziś jest: środa, 24-02-2021
Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Górna Prosna - przyroda Gorzów Śląski z lotu ptaka Urząd Miasta i Gminy w Praszce Kościół pw. św. Jadwigi w Biskupicach Dożynki w gminie Rudniki Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda

Małe projekty

ZNOWU ZMIANY!!!Szanowni Państwo, nastąpiły istotne zmany w Rozporządzeniu!!!

Przypominamy, że w dniu 16 stycznia 2013 r zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


PDFZmiana w Rozporządzeniu.pdf


 

Uwaga!!! Istone zmiany w rozporządzeniu!!!

  

Szanowni Państwo,

Przypominam, że w dniu 22 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link na stronę RCL poniżej.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/302 

Podstawowe informacje o działaniu "Małe projekty"

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POMOC:
- osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategia rozwoju, zwaną dalej "LSR", lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze.
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ,którym ustawy przyznają zdolność prawna, jeżeli posiadaja siedzibę na obszarze pbjętym LSR lub prowadzą działalnośc na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD(parafie).

O ILE MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ:
Wysokość pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” dla jednego beneficjenta wynosić będzie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 50 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy niz 200 tys. zł

FORMA POMOCY:

Refundacja wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Jako wkład własny można zaliczyć pracę własną udostepnienia ziemi,niruchomości sprzętu lub surowców,o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 lecz nie więcej niż 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.
ZAKRES POMOCY:
1) podnoszenie jakosci życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSRprzez:

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,
c)organizacje imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłaczeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
b) promocję lokalnej przedsuiębiorczości,
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;
3) rozwój turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
• utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczacych obszru objętego LSR,
b) budowę, obdudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;
4) promowanie, zachowanie ,odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w szczególności obszrów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
 a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,

c) kultywowanie:

— miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

— języka regionalnego i gwary,

— tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 

 

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

 
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 

b) promocję produktów lub usług lokalnych, 

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,

f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej;

 

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawilnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.


Dokumenty pomocne dla beneficjentów

wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

PDFwnioske o wydanie interpretacji indywidualnej.pdf


stawka za roboczogodzinę w 2014 roku =  20,96

 
PLANOWANY NABÓR NA ROK 2014 - 30.07.2014- 19.08.2014

DOCa_formularz_informacji_de.doc

XLSXa_oswiadczenie_powiazane_.xlsx
XLSXa_oswiadczenie_przetwarza.xlsx

PDFiw_8z_210520142.pdf

PDFwopp_413_mp_8z.pdf

DOCkarta oceny lokalne kryteria 2011.doc


http://www.arimr.gov.pl/?id=1557

http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=7360

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek trudności lub zapytania w zakresie aktywnego PDF-a bardzo proszę o ich zgłaszanie na adres email .

Szukaj na stronie
Obiekty turystyczne
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 531
W tym miesiącu: 37592
Wszystkich odwiedzin: 4462829

Ankieta Monitorująca Ankieta
monitorująca
realizację LSR

 

 

Mapa serwisu

 

Zagłosuj w sondzie:

Czy podoba Ci się strona www?