Uwaga! Ze względu na bardzo słaby zasięg prosimy dzwonić na numer telefonu 34 313 60 15.

 

 

 

Dziś jest: środa, 24-02-2021
Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Górna Prosna - przyroda Gorzów Śląski z lotu ptaka Urząd Miasta i Gminy w Praszce Kościół pw. św. Jadwigi w Biskupicach Dożynki w gminie Rudniki Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda

Co to jest PO FIO?

logo_FIO.jpeg

Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2005-2007 (Program FIO), stanowiący instrument finansowy wspierający proces budowy społeczeństwa obywatelskiego, wpisał się do świadomości społecznej i praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych jako przejaw, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej oraz potrzeby wzmocnienia miejsca i roli III sektora w realizacji zadań publicznych. Jego horyzontalny wymiar, obejmujący wszystkie sfery pożytku publicznego, potwierdził ogromną różnorodność III sektora, zarówno pod względem wyznaczonych misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności absorpcyjnych, zasięgu, środowiska i sprawności działania oraz połoźenia geograficznego poszczególnych podmiotów.

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2007 r. realizacji trzyletniego Programu FIO oraz jego kontynuacji w roku 2008 pod postacią rezerwy celowej buzdetu państwa Fundusz Inicjatyw Obywatelskich2, a także zainteresowaniem podmiotów sektora pozarządowego udziałem w tym przedsięwzięciu, zaistniała uzasadniona potrzeba kontynuacji głównych założeń Programu FIO.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) warunkującej realizację polityki rozwoju w danym obszarze oraz postanowienia sektorowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 (SWRSO) – dostosowanej do Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 – a takŜe doświadczenia zdobytego podczas wdrażania Programu FIO i jego kontynuacji – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008 (FIO 2008), jest ustanawiany Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO). PO FIO w swych założeniach będzie kontynuował główne cele i załoŜenia Programu FIO oraz FIO 2008, a jednocześnie poprzez skorelowanie ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz SWRSO, stanowić będzie narzędzie realizacji polityki rozwoju w obszarze rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego. PO FIO w nowej formule, w perspektywie finansowej 2009-2013, stanowi przedsięwzięcie komplementarne w stosunku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. PO FIO składa się z następujących priorytetów:

Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne.

Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie.

Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.

Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Ponadto realizowany będzie Priorytet V. Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdraŜania oraz promocji PO FIO.

PO FIO składa się z następujących elementów:

- określenia ram prawnych oraz analizy spójności programu ze strategicznymi dokumentami krajowymi,

 - diagnozy sektora pozarządowego,

 - analizy SWOT,

- informacji na temat dotychczasowej pomocy udzielanej w ramach Programu FIO ,

- opisu celów, poszczególnych priorytetów oraz obszarów wsparcia,

- informacji na temat komplementarności realizowanego wsparcia z innymi programami,

- planu finansowego,

- opisu systemu realizacji programu.

 

więcej informacji na stronie:

www.pozytek.gov.pl

http://www.crzl.gov.pl

Szukaj na stronie
Obiekty turystyczne
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 526
W tym miesiącu: 37587
Wszystkich odwiedzin: 4462824

Ankieta Monitorująca Ankieta
monitorująca
realizację LSR

 

 

Mapa serwisu

 

Zagłosuj w sondzie:

Czy podoba Ci się strona www?